Условия

Общи условия

за покупки от “Онлайн магазин STENSO за работни и спортни облекла, обувки, ботуши, предпазни екипировки и аксесоари” на „Бултекс 99“ ЕООД

Страни

Чл. 1. Настоящите общи условия съдържат рамков договор за покупко-продажба между „Бултекс 99“ ЕООД, вписано в търговския регистър при Пловдивски окръжен съд с решение по ф.д. № 1073/2003 г. със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Васил Априлов № 31, ЕИК 115784032, представлявано от Стефан Славчев Башев, e-майл sales@stenso.net, тел. за контакт: 032 909 799, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, от една страна и лицето, което е изявило по електронен път в уебсайта https://stenso.net съгласие с условията на покупката, наричано по-долу за краткост КЛИЕНТ, от друга.

Дефиниции

Чл. 2. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение: „Уебсайт“ („website“) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. “Онлайн магазин за работни и спортни облекла, обувки, ботуши, предпазни екипировки и аксесоари” е уебсайт за електронна търговия на ТЪРГОВЕЦА – виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.

Съгласие

Чл. 3. (1) Всяко лице може да ползва предоставяните от ТЪРГОВЕЦА чрез “Онлайн магазин STENSO за работни и спортни облекла, обувки, ботуши, предпазни екипировки и аксесоари” ресурси и услуги при спазване на настоящите Общи условия.
(2) Публикуването на настоящите Общи условия и на описанието и цените на стоките в “Онлайн магазин STENSO за работни и спортни облекла, обувки, ботуши, предпазни екипировки и аксесоари” е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявление за покупка в съответствие с тях по описания в следващата алинея начин.
(3) С отбелязване в полето „Съгласен съм с условията за покупка“ и натискане на виртуалния бутон „Продължи“ Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и приема да закупи избраните от него стоки при действието им. Със записването му на съответен носител в сървъра на ТЪРГОВЕЦА чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното заявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон.
Чл. 4. (1) Всяко отделно заявление за покупка, отправено от Клиента до ТЪРГОВЕЦА се счита за отделно договорено.
(2) При посочени неверни адрес и/или телефон в заявлението за покупка за ТЪРГОВЕЦА не възниква задължение за изпълнение на поръчката.
(3) Приема се, че всяко лице, което е заплатило цената на заявена от него за закупуване стока, е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия.

Публикуване на информация за стоките “Онлайн магазин STENSO за работни и спортни облекла, обувки, ботуши, предпазни екипировки и аксесоари”:

Чл. 5. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ публикува на адрес https://stenso.net кратко описание и цена за всяка от стоките, които могат да се закупят чрез “Онлайн магазин STENSO за работни и спортни облекла, обувки, ботуши, предпазни екипировки и аксесоари”
(2) ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност при неистинност на посочената от производителя информация за стоката.
Цени в “Онлайн магазин STENSO за работни и спортни облекла, обувки, ботуши, предпазни екипировки и аксесоари” – цените са посочени в български лева с включен ДДС.
(3) Указаните цени на отделните стоки са за единично количество или единична опаковка и не включват разходите за доставка.
Чл. 6. Разходите за доставка се формират въз основа на теглото на отделните артикули (ценовата листа на куриерската фирма е публикувана в „Доставка“) и СЕ ЗАПЛАЩА НА КУРИЕРА В МОМЕНТА НА ДОСТАВКА.

Начини на плащане

Чл. 7. (1) Цената по чл. 5  може да бъде платена по някой от следните начини:
– с наложен платeж;
– по банков път;
– чрез E-pay.
(2) Доставката се извършва след авторизацията на транзакцията.

Права и задължения на страните

Чл. 8. Предлаганите продукти в електронният магазин се актуализират на база на наличностите, но е възможно някой модел, размер или разцветка да не са налични. При липса на складова наличност от заявената стока в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, сътрудник на „БУЛТЕКС 99“ ЕООД  уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.
Чл. 9. „Бултекс 99“ ЕООД се задължава:
– да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока;
– да достави в срок заявената за покупка стока;
– да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
Чл. 10. (1) Клиентът се задължава:
–  да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка;
–  да плати цената на стоката;
–  да заплати разходите по доставката;
–  да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
–  да получи вещта;
(2) Клиентът следва:
–  да не подава фиктивни заявки или друга информация;
– да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
–  да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;
– да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

Доставка

Чл. 11. (1) Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка от 1 до 7 работни дни като общ срок на доставка.
(2) Срокът за доставка по ал. 1 започва да тече от първият работен ден след авторизацията на плащането.
(3) Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и начина на транспорт.

Предаване на стоката

Чл. 12. (1) Стоката се предава на Клиента или на друго лице, намиращо се на посочения от клиента адрес на доставката. Приемащото лице потвърждава с подписа си получаването на стоката от името на Клиента.
(2) При предаване на стоката Клиентът или лицето по ал. 1 подписват придружаващите я документи.
(3) При отказ извън случаите по чл. 13, ал. 1, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети „Бултекс 99“ ЕООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
(4) В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Бултекс 99“ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
Чл. 13. (1) Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
1. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
2. при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена.
(2) Отказ за получаване на стоката при условията на предходната алинея е недопустим след подписване на придружаващите я документи по чл. 12, ал. 2.
(3) При използване на опция „ПРЕГЛЕД“ получателят се задължава предварително да заплати куриерската услуга в двете посоки. В случай, че приеме пратката, куриерът връща сумата за куриерската услуга в едната посока.

Право на отказ

Чл. 14. (1) Вие имате право да се откажете от закупената стока в срок от четиринадесет дни, без да посочвате причина. Крайният срок за анулация е от четиринадесет дни от датата, на която Вие или трето лице, назначено от Вас, (различно от превозвача) е получил стоката (взел овладение на крайните стоки). За да упражните валидно правото си на отказ, трябва да ни уведомите посредством ясна писмена декларация (например писмо, изпратено по пощата, по факс или имейл) за Вашето решение да се откажете от договора Ви за покупка.

Контакти на фирмата:

Бултекс 99 ЕООД

ул.Карловско шосе №8
4000 Пловдив

Телефон:00 359 32 909799
Fax:00 359 32 909709
Е-мейл:sales@stenso.net

За да упражните валидно правото си на отказ от договора за покупка е необходимо писменото Ви заявление да е получено на посочените по-горе контакти на фирмата преди изтичане на четиринадесетдневния срок. За отказ можете да използвате приложения формуляр за анулиране, въпреки че това не е задължително. При валидно упражнен отказ, ние ще Ви изпратим потвърждение на посочена от Вас електронна поща.

(2) Изключения от правата за анулиране: Правото на отказ не се прилага за договори за доставка на стоки, които са предварително изработени и за производството, на които индивидуалния избор/изисквания или спецификация от страна на потребителя е от решаващо значение, или които явно са съобразени и изработени с индивидуалните изисквания на потребителя (например емблема, бродерия, фирмени отличителни знаци, ситопечат и т.н.), както и за договор и за доставка на запечатани стоки, които не са пригодни за връщане от съображения за здравето или хигиената, ако тяхната опаковка за съхранение е била отстранена или нарушена при получаване (филтри за дихателна защита, и т.н.).

(3) Последици от отказа: Ако се откажете валидно от договора, ние ще Ви възстановим без неоправдано забавяне плащанията, които сме получили от Вас и не по-късно от четиринадесет дни от датата, на която получим уведомлението Ви за отказа, като използваме същото платежно средство, което сте използвали Вие. Ние можем да възстановим сумата, след като стоките по договора са върнати при нас. Стоката трябва да върнете на адрес Бултекс 99 ЕООД, ул.Карловско шосе №8, 4000 Пловдив, Телефон: 0035932/909799 по куриер или лично без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от четиринадесет дни от датата, на която сте ни уведомили за анулирането на този договор.Крайният срок за плащане ще бъде изпълним, ако връщането на стоките е преди края на четиринадесет дневния срок.Върнатата от Вас стока трябва да отговаря на търговския вид, в който сте я получили, да не е видимо носена, да няма петна или да не е скъсана. Продуктите трябва да бъдат с оригинални и непокътнати етикети, в оригиналната опаковка, която съдържа кода на продукта.Препоръчително е пратката да съдържа и копие от фактурата, за по-бързо и точно удовлетворяване на желанието за анулиране на Вашия договор.

Лични данни

Чл. 15. (1) „Бултекс 99“ ЕООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
(2) При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „Бултекс 99“ ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
(3) „Бултекс 99“ ЕООД има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: sales@stenso.net
(4) Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „Бултекс 99“ ЕООД. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията

Чл. 16. „Бултекс 99“ ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
– е получил изричното съгласие на Клиента;
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
– „Бултекс 99“ ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Разваляне на договора

Чл. 17. Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали индивидуалния договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Отговорност

Чл. 18. „Бултекс 99“ ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на „Бултекс 99“ ЕООД – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „Бултекс 99“ ЕООД.

Обезщетения

Чл. 19. Клиентът е длъжен да обезщети „Бултекс 99“ ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Арбитраж

Чл. 20. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при БТПП, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.